ÁSZF, Adatvédelmi Tájékoztató

Bevezetés

Szíves figyelmébe és elolvasásra ajánlom Általános szerződési feltételeket.

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

A Vacanza a Budapest  weblap böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Vacanza a Budapest  weblap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Amennyiben a honlap használatával, a jelentkezés és a részvétel folyamatával, a sétákal, vagy Általános szerződési feltételekkel kapcsolatban kérdése van, felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: Vicsápi Éva +36 70 364 8495, e-mail cím: eva.vicsapi@vacanzaabudapest.com

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Az üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A felhasználók a weblap használatával elfogadják, hogy a weblap használatával kapcsolatos minden szabályozás rájuk nézve automatikusan érvényes.

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Vicsápi Éva  e.v.
Székhely: 2600, Vác Altány út 5. fszt. 1. 
Adószám: 53575375-1-33
Nyilvántartási szám: 51179959
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: eva.vicsapi@vacanzaabudapest.com
Telefon:+3670 364 8495
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12026001-01891601-00200002
SWIFT: UBRTHUHB
IBAN kód: HU84 12026001-01891601-00200002

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldalon városnéző, kulturális, tematikus sétákra lehet jelentkezni. A programok Magyarország különböző pontjain kerülnek megrendezésre, a honlapon feltűntetett időpontokban.  A programokon való részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges. 

A megjelenített programok online módon a weblapon keresztül rendelhetőek meg. Az árak "bruttó árak", forintban értendők és áfamentesek (alanyi adómentes). Az árváltozás jogát fenntartom.

A weblapon megjelenített képek saját tulajdonok, a programok során készültek, vagy jogtisztán felhasználható képek, amennyiben mégsem, úgy a kép forrása egyértelműen megjelenítésre kerül. 

Megrendelés

Vásárláshoz nem szükséges felhasználói regisztráció. Elegendő a név és az e-mail cím megadása. Illetve saját döntés alapján megadhat telefonszámot.

Amennyiben a programon való részvételről nem személyesen szeretné átvenni a számlát, hanem postai úton szeretné megkapni, úgy szükség van az Ön nevére és címére.


A megrendelés folyamata

1. Amennyiben a weboldalt böngészve megtetszik egy program, úgy az "Időpontfoglalás" menüponton vegye fel velem kapcsolatot. 

2. Én ekkor egy értesítést kapok e-mailben, melyre néhány napon belül reagálok Önnek.

3. Amennyiben a programra van még hely és Ön továbbra is szeretne az eseményen részt venni, és ezt írásban jelzi felém, én egy díjbekérő állítok ki az Ön számára, amely alapján a részvételi díjat elutalhatja. Miután a díjbekérő ellenértéke megérkezett, és végszámlát állítok ki, melyet az Ön számára e-mailben elküldök.

4. Séta esetén elég a helyszínen fizetni. A számlát is ott adom át Önnek.

5. Az oldalon keresztül a program kifizetésére nincs lehetőség.

Alábbi szerződés a sétára való jelentkezéskor létrejön a weboldalt üzemeltető Vicsápi Éva (továbbiakban Szolgáltató) valamint a jelentkezést végző látogató (továbbiakban Vevő között).

ÁSZF hatálya és elfogadása

A megkötésre kerülő szerződés tartalmát az ÁSZF szabályozza. Ennek keretein belül összefoglalva a Vevőt, és a Szolgáltatót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Ön a sétára való jelentkezésével elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-át, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Árak: 

Az árak forintban értendők. A programok változó díjszabásúak, kedvezmények jegyet nem áll módomban kibocsátani. A séta ára, mind abban az esetben, ha ezen az oldalon történő jelentkezéssel történik, mind abban az esetben ha bármilyen más módon, ugyanolyan díjszabású. 


Garancia

Amennyiben önhibáján kívül a programon nem tud részt venni, előre kifizette, és a program kezdete előtt 7 nappal jelzi, hogy nem tud azon jelen lenni, úgy a részvételi díj teljes egészét visszafizetem Önnek, az Ön által megadott bankszámlaszámra, vagy egy másik programra beválthatja a korábbi programra befizetett összeget 1 hónapon belül. Amennyiben a program megkezdése előtt 1-7 napon belül történik ez a jelzés felém, kizárólag írásban (nem tud a programon részt venni), úgy a visszafizetés lehetősége már nem áll fent, viszont bármelyik más programra beválthatja 1 hónapon belül. A program megkezdésének napján, esetleg néhány órával annak kezdete előtt történik a lemondás, úgy azt már elfogadni nem tudom.

Ha bármilyen oknál fogva a program meghiúsul, vagy elmarad, úgy a kifizetett részvételi költséget a megadott bankszámlára visszautalom legkésőbb 3 napon belül Önnek, illetve, ha Ön úgy kívánja más egyéb programra beválthatja a kifizetett részvételi díjat, a két program közötti díjkülönbséget pedig szintén visszautalom az Ön által megadott bankszámlára.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek: A Vevő a szolgáltatást, illetőleg a vállalkozás tevékénységét illető kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül juttathatja el: 

- telefonszám: +36 70 364 84 95

- e-mail cím: eva.vicsapi@vacanzaabudapest.com

A vevő elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Szolgáltatóval a panaszát. A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy annak haladéktalan kivizsgálása ne lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Vevő részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja).

E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül válasszal együtt megküldi a Vevő részére. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató álláspontját köteles megindokolni. 

A Szolgáltató a Vevőt írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Vevő lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint a Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját. 

Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Vevő közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:


Adatkezelés

Az Adatkezelési tájékoztató a https://vacanzaabudapest.com/ lapon az Adatvédelem cím alatt olvashat, lentebb.

Adatainak törlését a rendszerből, vagy annak módosítását bármikor kérheti. A hírlevélről leiratkozni e-mailben, vagy a hírlevelek alján található "Leiratkozás" link segítségével van lehetőség.

Adatkezelési tájékoztató

A https://vacanzaabudapest.com/ weblap adatkezelési tájékoztatója

A weblap üzemeltetője Vicsápi Éva e.v. az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://vacanzaabudapest.com/ weblap adatkezelését szabályozza, mely tájékoztató elérhető a https://vacanzaabudapest.com/ ÁSZF adatvédelmi tájékoztató pont alatt.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A weblap üzemeltetőjének , mint adatkezelőnek az adatai:

Cégnév: Vicsápi Éva e.v.
Székhely: 2600, Vác Altány út 5. fszt. 1.
Adószám: 53575375-1-33
Nyilvántartási szám: 51179959
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cég
Elérhetőség: eva.vicsapi@vacanzaabudapest.com
Telefon:+3670 364 8495

A tájékoztatóban használt fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");

 2. Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");

 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").

Adatkezelések

A hírlevél regisztrációhoz és vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Az érintettek köre: A weboldalon az "Időpontfoglalás" menüben leadott, valamint valamennyi érintett, továbbá a vásárlók

 2. Az adatok törlésének határideje: Azonnali a regisztráció törlésével egyidejűleg. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: e-mail útján az eva.vicsapi@vacanzaabudapest.com e-mail címen, telefonon a +3670 364 8495 számon.

 6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig."

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén az Infotv.6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik, mely alapján köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Webnode AG.
Iroda címe: Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc
Telefon:
Általános információ, ügyfélszolgálat: support@webnode.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevél és marketing tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 2. Továbbá a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: e-mail útján az info@labourlawlearning.com e-mail címen, telefonon a +3670 364 8495 számon.

 7. Az érintett bármikor,ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről e-mail útján az eva.vicsapi@vacanzaabudapest.com e-mail címen, telefonon a +3670 364 8495 számon, vagy a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva.

 8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik, mely alapján köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 1. Az érintettek köre: A weblapon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: e-mail útján az info@labourlawlearning.com e-mail címen, telefonon a +36702031470 számon.

 6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 7. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.

 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 3. A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 7. A tiltakozáshoz való jog:Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen önre ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; ha a döntés meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

 • Telefon: +36 -1-391-1400

 • Fax: +36-1-391-1410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről